ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας που εδρεύει στην πόλη Αλεξάνδρειας (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 42, 593 00 Αλεξάνδρεια Ημαθίας) με Α.Φ.Μ.: 997813777 Δ.Ο.Υ Βέροιας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη η «Δήμος», καθώς και η εταιρεία INFO-PLAN A.E ως συνυπεύθυνη για τη διαχείριση Πληροφοριών στην υποενότητα Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας & Επιχειρήσεων της ενότητας Υποστήριξη Τοπικών Επιχειρήσεων της Βάσης Δεδομένων της εφαρμογής jobdirect, εφεξής καλουμένη «εταιρεία», στο πλαίσιο του  Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, δια του παρόντος κειμένου σας ενημερώνει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας αυτής.

Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, περί προστασίας του ατόμου, από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Συνεπώς, από την ανωτέρω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, θα νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠΔ».

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τo Δήμο, μέσω της εφαρμογής jobdirect και με το σημείο διεπαφής apasxolisi.alejandria.gr, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει νόμιμες συναλλακτικές σχέσεις με το Δήμο.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Δήμου, είτε στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει ο Δήμος μέσω τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτής.

Ο Δήμος σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενη να διασφαλίζει την προστασία από κάθε είδους επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Α.  Δικαίωμα Ενημέρωσης: Είδος Συλλεγόμενων & Επεξεργαζόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Δήμος  διαχειρίζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εσείς έχετε υποβάλει οικειοθελώς ή πρόκειται να υποβάλετε προσωπικά στο Δήμο ή οι τυχόν νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας, την έναρξη των υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, μέσω της λειτουργίας της Ιστοσελίδας “www.apasxolisi.alexandeia.gr.”

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στo Δήμο πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή να ενημερώνονται με δική σας φροντίδα, να μην υπερβαίνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και να ενημερώνονται – επικαιροποιούνται - σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους, όποτε κρίνεται απαραίτητο από το Δήμο για τη διατήρηση των υπηρεσιών Απασχόλησης ή σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου που απορρέουν από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Ο Δήμος επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων του ιδίου του Δήμου ή τρίτου προσώπου.

Για την έναρξη και τη διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ο Δήμος συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία και διεύθυνση εργασίας, φορολογική κατοικία, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό).

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα από το Δήμο είναι απαραίτητη για την έναρξη, εκτέλεση και διατήρηση των μεταξύ μας υπηρεσιών κάλυψης θέσεων εργασίας.

Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με το Δήμο (π.χ. άρνηση επεξεργασίας και χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθιστά αδύνατη τη διαρκή σας ενημέρωση ή τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών μας, όπως και άρνηση επεξεργασίας και χρήσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας καθιστά αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας ενημέρωσης ή επικοινωνίας μαζί σας).

Β.  Δικαίωμα Επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Δήμος δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, εκτός και εάν έχουν δημοσιοποιηθεί από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στα πλαίσια συμμετοχής σας στις υπηρεσίες εύρεσης και κάλυψης θέσης εργασίας, όπως:

α. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου,

β. τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς τους ιδίους

γ. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και του Δήμου ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. αδυναμία ικανότητας δικαιοπραξίας),

Η Δήμος έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

Γ.  Δικαίωμα Επεξεργασίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που Αφορούν Παιδιά.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων τους ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Δ.  Δικαίωμα Νομιμότητας Επεξεργασίας.

Ο Δήμος επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία τους:

 • Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το Δήμο και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας υπηρεσιών.
 • Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Δήμου με την έννομη υποχρέωσή του ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με το Δήμο ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο.
 • Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
 • Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Ε.   Δικαίωμα Ανάκληση Συγκατάθεσης ή Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί στον υπεύθυνο τήρησης πληροφοριών INFO-PLAN A.E ως ιδιοκτήτρια της εφαρμογής jobdirect και η επιχείρηση TORUS Internet Applications ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως κάτοχος και διαχειριστής των υποδομών (εκτελών την επεξεργασία).

ΣΤ.   Σκοποί Επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

 • Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων (Εύρεση Κατάλληλου Υποψηφίου ή Κάλυψη Θέσεων Εργασίας) με το Δήμο, και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής, την εξέταση αιτημάτων για την παροχή των Υπηρεσιών του Δήμου, ως υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.
 • Τη διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την προστασία της εμπορικής πίστεως, τον έλεγχο και διαβίβαση δεδομένων σας που έχουν σχέση με την επαγγελματική σας συμπεριφορά.
 • Την καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών σας προς το Δήμο οι οποίες χορηγούνται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικώς, για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και για λόγους προστασίας αυτών.
 • Την αναβάθμιση και προώθηση των παρεχομένων από το Δήμος προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσής σας.
 • Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς το Δήμο αιτημάτων ή εξέταση παραπόνων σας αναφορικά με προσφερόμενα από το Δήμο προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων του Δήμου που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου που συνέχονται ενδεικτικά με: α) τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής / εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, β) την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, γ) την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων, δ) τη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων του Δήμου, ε) την ασφάλεια και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού.

Ζ.   Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Ο Δήμος δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί όμως νομίμως να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για σκοπούς αξιολόγησης Βιογραφικών ή εταιρειών που συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής δυνητικών εργαζομένων, καθώς και για τη διασφάλιση και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου εφόσον είναι η επεξεργασία αυτή αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης εργασίας

(π.χ. εξέταση παλαιότητας Βιογραφικού Σημειώματος ή αξιοπιστίας επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία επιλογής προσωπικού), η οποία βασίζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί απευθείας από τους χρήστες της εφαρμογής jobdirect.

Η. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα & κατάρτιση προφίλ για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (marketing).

Δεδομένης της προηγουμένως οικειοθελούς συναίνεσής σας, για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα,  o Δήμος ενδεχομένως να σας ενημερώνει για παρεχόμενα νέα προϊόντα και υπηρεσίες της που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

Για το σκοπό αυτό, επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου που χρησιμοποιείτε προκειμένου να σας παρουσιάσει προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.

Επίσης, σας παρέχεται το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό απευθείας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων για οποιαδήποτε προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, απευθύνοντας το αίτημά σας στα γραφεία Διοίκησης του Δήμου (Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων - DPO).

Θ. Δικαίωμα Διάρκειας τήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Δήμος διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία εσείς έχετε οικειοθελώς γνωστοποιήσει, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα τριάντα (10) ετών από την ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της τελευταίας συναλλακτικής σας σχέσης με το Δήμο, μέσω της εφαρμογής jobdirect.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας, και συνεπώς οικειοθελώς παρεχόμενες συναφείς πληροφορίες παροχής υπηρεσιών όπως, εύρεση θέσης εργασίας και αντιστοίχως επιλογή εργαζόμενου, δε γίνει αποδεκτό, τα αντίστοιχα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται στα αρχεία μας, ψηφιακά ή φυσικά, μέχρι την οριστική λήξη της εκκρεμοδικίας.

Ι.   Αποδέκτες Δεδομένων Προσωπικού σας Χαρακτήρα

Πρόσβαση ή αποδέκτες των  τηρούμενων ή επεξεργαζόμενων προσωπικών σας δεδομένα, που εσείς μας δηλώνετε, έχουν οι εκάστοτε υπάλληλοι του Δήμου(Τμήματος Προγραμματισμού), που είναι αρμόδιοι, πάντοτε εντός του εύρους των αρμοδιοτήτων τους και στα πλαίσια επιτέλεσης των νόμιμων και συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Υφίσταται η προσοχή σας, στο γεγονός πως ο Δήμος δε διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτα μέρη, εκτός εάν πρόκειται για Φορείς Εποπτικούς ή έχει αναθέσει για λογαριασμό της, όπως δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές, την εκτέλεση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα, αφού έχουν δεσμευτεί ρητώς προηγουμένως έναντι του Δήμου για τήρηση της  εμπιστευτικότητας στα πλαίσια της επαγγελματικής τους σχέσης βάσει συμβάσεως στην οποία καθορίζεται το είδος πληροφόρησης, το εύρος επεξεργασίας του, σκοπός και διάρκεια, όπως και τα συνοδευόμενα δικαιώματα του Δήμου.

Οι αντίστοιχοι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι εγγραμμένοι στο αντίστοιχο μητρώο της εφαρμογής jobdirect, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας ή ενημέρωσή σας, για την, προώθηση υπηρεσιών ή συμμετοχή σε προγράμματα πιστότητας υπηρεσιών, εταιρείες διαχείρισης ψηφιοποιημένων αρχείων(φύλαξη, ανάκτηση ή καταστροφή). Τα εκάστοτε στοιχεία τους είναι στη διάθεσή σας στο πλαίσιο έναρξης μια συναλλακτικής σχέσης ή την εκτέλεση σύμβασης εκπαίδευσης(εξωτερικοί συνεργάτες).

Επιπρόσθετα, ο Δήμος θα έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες τις ανάλογες προς την ειδικότητά τους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν προηγουμένως βεβαιώσει την ικανότητα και γνώση εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να προστατεύεται νομίμως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα του απορρήτου των συναφών δραστηριοτήτων.

Βεβαιώνεται, δια του παρόντος πως δε διαβιβάζονται απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή άλλες επιχειρήσεις εκτός και εάν ζητηθεί από εσάς τους ιδίους ή η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

ΙΑ.   Δικαιώματα Υποκειμένου των Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος χρησιμοποιεί, τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και σ΄ αυτές των παράλληλων προς αυτήν δραστηριοτήτων, "cookies" με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας ενόσω είστε συνδεδεμένοι ή την επισκέπτεσθε στο μέλλον. Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικές με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Όρους Χρήσης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.apasxolisi.alexandria.gr).

Ο Δήμος καταβάλλει προσπάθειες διαρκώς να εναρμονίζει την εφαρμόζουσα πολιτική της προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πάντα στο ισχύον καθεστώς του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Συνεπώς, ενδέχεται ο Δήμος να αναθεωρεί ή τροποποιεί την εφαρμόζουσα πολιτική σύμφωνα με τις εκάστοτε επιταγές ή τροποποιήσεις που εφαρμόζονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, και είναι διαθέσιμη μέσω του της ιστοσελίδας του Δήμου (www.apasxolisi.alexandria.gr).

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω περιγραφέντα δικαιώματά σας, όπως επίσης να απευθύνετε ενδεχομένως ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τις προσαρμοσμένες ισχύουσες πρακτικές του Δήμου στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας  του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@alexandria.gr, καλώντας τον ίδιο στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Δήμου(+30 2333350100) ή πάλι αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντιστάσεως 42, Τ.Κ.:593 00, Αλεξάνδρεια, Ν. Ημαθίας Ελλάδα.

Τυχόν άρνηση του Δήμου ή αναίτια καθυστέρηση απάντησης ή ικανοποίησης αιτημάτων σας μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι και η εποπτική αρχή για την πιστή εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies